Radioamatööritekniikan seura r.y.:n säännötYhdistyksen nimi on Radioamatööritekniikan seura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää uuden teknologian käyttöä radioamatöörien keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii yhteydenpitokanavana jäsenilleen
 • järjestää esitelmä- ja luentotilaisuuksia
 • ylläpitää radioamatööriasemia
 • harrastaa julkaisutoimintaa
 • pitää yllä yhteyksiä muihin koti- ja ulkomaisiin alan yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys hankkii toiminnalleen tarvittaessa asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi
oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen
vuosikokous kunkin jäsentyypin osalta erikseen.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on
yksi (1) kuukausi eroamisilmoituksen tekemisestä lukien.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi (2) kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka, jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta
taikka vahingoittaa sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen
ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen
jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta
olevan, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kaksi (2) hallituksen muuta
jäsentä, ja kun kokouksesta on kaikille henkilökohtaisesti ilmoitettu.

Hallitus nimeää yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsottavat
toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joko yhdessä tai jompikumpi
erikseen jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
vuosikokousta.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän
päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu
Suomen Radioamatööriliitto r.y:n jäsenlehdessä.
10§
Yhdistys kokoontuu vuosittain:

 1. Vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä, jolloin käsitellään seuraavat asiat:
  – esitetään tilinpäätös,
  – toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,
  – päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille tilivelvollisille,
  – vahvistetaan alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään
  jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta,
  – valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
  – valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 2. Ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun hallitus katsoo siihen aihetta olevan tai, kun vähintään
  1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta
muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
12§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouksien välin on oltava vähintään neljätoista (14) päivää. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa siirtyvät sen varat Suomen Radioamatööriliitto r.y:lle käytettäväksi
radioamatööritekniikan kehittämistyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.